Raporty

Korzystamy z Baz Danych, ale także weryfikujemy informacje w terenie. Nasz raport nie ogranicza się do danych rejestrowych, ale opisuje faktyczny stan majątkowy i prawny dłużnika. Daje to Klientowi możliwość oceny kondycji kontrahenta oraz ustanowienia skutecznych zabezpieczeń.